Rho adviseurs voor leefruimte

Een van de toonaangevende bureaus voor ruimtelijke ontwikkeling in Nederland heeft, na een fusie, een nieuwe positionering gekozen op een sterk veranderende markt. Spotless Mind hielp het verhaal, dat het bedrijf nieuw houvast geeft, vast te stellen en verwoorden.

Ruimte om te leven

De ruimte waarin we leven, bepaalt voor een belangrijk deel of we ons prettig voelen. Hoe? Dat is de hamvraag van de ruimtelijke ordening en de reden waarom we zo van ons vak houden. Het is een samenspel van kwaliteiten van onze leefruimte: de geschiedenis ervan, de gebruiksmogelijkheden, de aanwezigheid van natuur, groen of water, de functie en vormgeving van gebouwen, wegen en open ruimten, enzovoort. Het gaat om de manier waarop de ruimte wordt beleefd. En die is te beïnvloeden. Door bij inrichtingsvragen goed te observeren, te luisteren, te overleggen en te onderzoeken, door vorm te geven en afspraken te maken. En door vervolgens samen de handen uit de mouwen te steken.

Ónze plek

Die ruimte is bij uitstek óns werkterrein. En die beïnvloeding een prachtige opgave, waarmee we ons al tientallen jaren mogen bezighouden. Werk waarin we succesvol zijn, want we hebben bewezen dat we de meest uiteenlopende opdrachten aan kunnen. Van kleine bouwplannen, voor een enkele woning of bedrijf, tot grootschalige gebiedsontwikkelingen. Van ontwerpopgaven tot juridische regelingen. Maar ook van onderzoek en visie voor nieuwe ontwikkelingen tot een goed beheer van het bestaande.

Die veelkleurigheid van ons vak kenmerkt ook de mensen in ons bedrijf. Ieder draagt vanuit zijn specifieke kennis een steentje bij aan één doel: een goede en evenwichtige inrichting van Nederland. Met een eigenwijze blik vanuit de eigen discipline, maar ook met respect voor de mening van collega’s en omgeving. Vanuit de overtuiging dat ieders belangen het beste gediend zijn bij harmonie van het geheel. Gepassioneerd en resultaatgericht. Met de ambitie om de beste te zijn in ons vak en schouder aan schouder onze overtuiging waar te maken. Die instelling is de voorwaarde voor effectieve, succesvolle  samenwerking in ons bedrijf. Het heeft ons gebracht waar we nu staan: een van de meest vooraanstaande ruimtelijke adviesbureaus van Nederland.

Het cement tussen de stenen

Natuurlijk gaat dit allemaal niet vanzelf, daar ligt juist de uitdaging. Het ordenen en inrichten van de ruimte is vaak als het leggen van een ingewikkelde puzzel. Ons dichtbevolkte land aan zee staat onder constante druk, omdat elke snipper land én water een functie heeft, of moet krijgen. Waarden, kwaliteiten, eigenschappen en belangen zijn daarbij niet zelden tegenstrijdig en moeten worden afgewogen, afgestemd en ingepast. Dat vereist inzicht, kennis en vaardigheden. Niet alleen van het milieu, de omgeving of de fysieke ruimte, maar ook van mensen en middelen.

Haalbaarheid en draagvlak zijn essentieel om projecten te kunnen realiseren. Hiertoe moeten verbindingen worden gelegd. Tussen middelen en mogelijkheden, tussen initiatiefnemers en belanghebbenden, tussen overheid en bedrijfsleven, tussen disciplines, kennisvelden en sectoren. Om dat goed te doen, moeten we de verschillende ‘talen’ spreken. Dat kunnen we als geen ander. Zo zijn we een verbindende partner, het cement tussen de stenen.

De toekomst daagt uit

Hier ligt onze basis voor de toekomst, die grote uitdagingen biedt. Zeker in een tijd waarin middelen in meerdere opzichten schaars worden, bestaat enorme behoefte aan creatieve oplossingen. Meer dan ooit hebben mensen elkaar nodig om iets te realiseren. Dat vereist denken in kansen en mogelijkheden. Oplossings- in plaats van probleemgericht. Grenzen opzoeken en risico’s durven nemen. Barrières slechten, weerstanden overwinnen en draagvlak creëren.

En dat maakt onze rol des te belangrijker. Wij overzien wat nodig is om ontwikkelingen voor elkaar te krijgen. Wij spreken de taal van publieke en private partijen vloeiend. Zo kunnen we projecten lostrekken, ook als die soms muurvast lijken te zitten.

En natuurlijk is onze leefruimte nooit af. Nieuwe vraagstukken dienen zich aan. Herontwikkeling, krimp, waterbeheersing, duurzaamheid, digitalisering, schone energie, nieuwe economie, noem maar op. Het zijn uitdagingen die ons wenken en waarvoor wij samen met onze opdrachtgevers oplossingen mogen bedenken. Oplossingen die we kunnen baseren op de kwaliteiten die ons juist zo kenmerken.

Nieuwe regie

De veranderende maatschappelijke verhoudingen van onze tijd vragen om een nieuwe  aanpak en regie. De overheid treedt terug en nodigt uit. Toelatings- en ontwikkelingsplanologie worden uitnodigings- en uitdagingsplanologie. De markt moet initiatief tonen, samenwerken en invullen. Maar wie regisseert en brengt partijen tot elkaar?

Hier komt onze natuurlijke rol volledig tot zijn recht. Als jarenlang adviseur bij een meerderheid van de Nederlandse gemeenten, provincies én vele uiteenlopende marktpartijen, mogen we stellen dat wij verstand van Nederland hebben. Achter de schermen, waar we ons prima thuis voelen, helpen we opdrachtgevers ruimtelijke vraagstukken op te lossen.

Die positie brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Voor zowel de belangen van ieder individu als voor het resultaat. Dit vraagt ook om leiderschap, genuanceerd helpen bij het maken van verantwoorde keuzes. Leiderschap tonen we door onze kennis en kunde te delen in zowel concrete projecten, als in het publieke debat. Leiderschap geven we vorm vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, die niet voor niets in de statuten van ons bedrijf is vastgelegd. En leiderschap bewijzen we door altijd onafhankelijk te zijn in onze advisering. Operationeel en statutair. Want we zijn volledig zelfstandig. Sterker nog, het eigendom van ons bedrijf is in handen van de mensen die er werken. Dat geeft ons de ruimte om onze eigen afwegingen te maken. Zonder onnodige compromissen, waarbij het belang van een duurzaam Nederland voorop staat.

Ons nieuwe gezicht

Zo geven we samen gezicht aan Nederland, óns land. En zelf hebben we inmiddels ook een ander gezicht gekregen. De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de integratie van drie afzonderlijke bedrijven tot één slagvaardig bureau dat heel Nederland kan adviseren. We bundelen onze kennis en expertise om onze klanten nog slimmer en slagvaardiger te kunnen adviseren. Samen staan we sterker.

We hebben een nieuw kantoor geopend in Eindhoven, een regio die bruist en voor ons open ligt. En als we de mogelijkheden zien, vestigen we ons ook elders in Nederland. Zo staan we dicht bij onze klant, terwijl we profiteren van onze gezamenlijke slagkracht. Dat moet ook wel, want de resultaten van gisteren gelden niet automatisch voor morgen. Om onze klanten verder te kunnen helpen, is het zaak te blijven vernieuwen. Als ‘adviseurs voor leefruimte’. Gericht op de hedendaagse vraagstukken, gericht op onze klant.